Polityka prywatności

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lek.dent. Monika Smoleń-Kamińska prowadząca Indywidualną Praktykę Dentystyczną Monika Smoleń-Kamińska przy ul. Kilińskiego 2-6 lok.4 w Pile

2)Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

2.1. zawarcie umowy ((na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO)) w celu wykonania usługi medycznej.

2.2. prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest obsługa pacjenta podczas wykonania usługi medycznej.

2.3. Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na      Administratorze (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  RODO).

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi medycznej-leczenia stomatologicznego (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa,tj. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

5) Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora uważa się w szczególności: techników informatycznych, laboratoria protetyczne i lekarzy specjalistów.

 

6) Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane niezbędne do wykonania usługi medycznej.

 

7) Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8) W celu realizacji swoich uprawnień należy złożyć stosowne żądanie Administratorowi na podany w punkcie 1 adres.

 

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku lub Ustawy.

10) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń.

11) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.